Gebruikersvoorwaarden

De dienst “Gezondeboel” wordt u via internet aangeboden door het bedrijf Therapieland B.V. “Gezondeboel” handelt onder de naam “Therapieland B.V.” en wordt hierna “Gezondeboel” genoemd. Aan het gebruik van Gezondeboel zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website van Gezondeboel te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Therapieland B.V. schriftelijk zijn aanvaard.

1. Hoe gebruikt u Gezondeboel?

1.1. Op Gezondeboel kunt u gebruik maken van ons online (begeleid of onbegeleid) e-mental health platform.

1.2. Om Gezondeboel te kunnen gebruiken, dient u zich eerst te registreren. Na registratie verkrijgt u toegang tot de beveiligde omgeving van Gezondeboel en daaraan gerelateerde (toekomstige) applicaties en diensten.

1.3  De inloggegevens dient u vertrouwelijk te bewaren. Wanneer u misbruik van uw account vermoedt verzoeken wij u om ons direct te waarschuwen. Indien wij misbruik van ons systeem of van uw account vermoeden wordt u door ons gewaarschuwd. Gezondeboel mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw e-mailadres en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt.

2. Hoe gaat Gezondeboel met uw persoonsgegevens om?

2.1 Gezondeboel verwerkt persoonsgegevens. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Hierover leest u meer in het Privacy statement.

2.2 Vragenlijsten en testen in Gezondeboel stellen geen diagnose, raadpleeg daarvoor een gekwalificeerde arts.

3. Welke regels zijn van toepassing?

3.1. Het is verboden Gezondeboel te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

3.2. Daarnaast is het verboden bij Gezondeboel om:

• onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;

• informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (offtopic);- informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);

• informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;

• anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;

• de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;

• voor commerciële doeleinden in te zetten;

• en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.

3.3. Indien Gezondeboel constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Gezondeboel zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Gezondeboel zonder waarschuwing ingrijpen.

3.4. Indien naar het oordeel van Gezondeboel hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Gezondeboel of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Gezondeboel gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

3.5. Gezondeboel is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

3.6. Gezondeboel kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Gezondeboel van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

3.7. In geval van overmacht is Gezondeboel nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

4. Mag ik informatie van Gezonde boel verspreiden?

4.1. De dienst Gezondeboel, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel eigendom van Gezondeboel. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Gezondeboel, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2. Indien u informatie stuurt naar Gezondeboel, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

5. Welk recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden?

5.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

5.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Gezondeboel worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Gezondeboel gevestigd is.

6. Overig  

6.1 Gezondeboel mag van tijd tot tijd de functionaliteiten aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Gezondeboel zelf welke aanpassingen zij al dan niet doorvoert.

6.2. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

6.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

6.4. Gezondeboel gaat niet over tot behandeling. Gebruikers dienen met betrekking tot complexe problematiek altijd hun zorgverlener te raadplegen.

6.5 Uitslagen van vragenlijsten in Gezondeboel geven slechts een indicatie en hoeven niet leidend te zijn.   

Vragen?

Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met Gezondeboel op te nemen.